Download arşivi

Psikozlara ve bipolar bozukluklara ait Psikososyal terapiler

Psikolojik tekil veya grup terapileri

 • Psikolojik eğitim
  Psikolojik eğitim tek kişilik veya grup terapisi olarak yapılabilir. Bu eğitim hastayı ve ailesini hastalık ve terapi olanakları hakkında kapsamlı biçimde aydınlatmayı amaçlar. Psikolojik eğitim ayrıca, hastanın kendisine yararlı olacak hastalık konseptini anlatır, hastalığı daha iyi anlayıp kavramasını sağlar, gerekli ilaçları alması için onu hazırlar ve genel olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur.Download
 • Bilişsel davranış terapisi
  Bu terapi, hastalıklı düşünce ve davranış örneklerini değiştirmeyi amaçlayan kısa ve yoğun bir terapidir. Bilişsel davranış terapisi psikozlu kişilerin kuruntulu tasavvurlarının azaltılması ve depresif semptomların iyileştirilmesi yanında korku/kaygı hastalıkları gibi ek "komorbid" ruhsal bozuklukların iyileştirilmesine yarar.Download
 • Psikanaliz
  Psikanaliz, en ağır ve acı veren duygu ve deneyimlerinizin ortaya çıkarılmasına yarar. Psikanalizin amacı, daha bağımsız olmanız için size yardımcı olmak ve yaşamsal kararları akılcı ve esaslı biçimde alabilmenizi sağlamaktır. Psikozlu insanlarda bu psikolojik terapi biçimi, kişinin korku, depresyon, stres, ilişki sıkıntısı ve benzeri özel sorunlarının üstesinden gelmesine yardımcı olur.Download
 • Ritim terapisi (bipolar bozukluklarda)
  Yaşamdaki çoğu süreçler bir "iç saate" göre gerçekleşir. Bipolar insanlarda bu saatin ayarı "değişmiştir" ve genellikle bu süreçlere yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilecek kaotik bir yaşam tarzı egemendir. Ritim terapisinin amacı düzenli yaşam süreci bilincini geliştirmek ve yeni bir gece-gündüz yapılandırmasını yaratmaktır. Bu düzene sokma ruh halinin istikrara kavuşmasına yardımcı olur.Download

Diğer terapiler

 • Dans ve hareket terapisi
  Hareket terapisine ait bütün yöntemler, hareket yardımı ile genel bir aktivitenin oluşturulup yerleştirileceği varsayımına dayanır. Bu terapinin amacı, kişinin davranışının ve bedensel işlevlerinin olumlu yönde değiştirilmesidir.Download
 • Aile terapisi
  ile terapisi ailenizdeki çatışmaları ortadan kaldırmaya ve dolayısı ile stresi azaltmaya, ailenizi hastalık ve hastalığa bağlı davranış biçimleri hakkında kapsamlı biçimde aydınlatmaya, ortaya çıkan sorunlarda danışmanlık yaparak size yardımcı olmaya veya bunalım durumlarının aşılmasında uygulanabilecek teknikleri size öğretmeye yarar. Ailelerin mümkün olduğu kadar erken ve düzenli biçimde araya girmesi, nüksetmenin geciktirilmesine ve hatta önlenmesine yardımcı olur.Download
 • Bağımlılık terapisi
  Bağımlık terapisi psikotik hastalığın seyrine belirleyici katkıda bulunabilir. Destekleyici veya yüzleştirici çeşitli tedavi gelenekleri nedeniyle, ikili teşhis konulan hastalar bugüne kadar kendilerine uygun terapiyi bulmakta zorluk çekmişlerdir. Entegre bir terapide, yani her iki hastalığın eşzamanlı tedavisinde, tedavinin başarısı ve benimsenmesi en yüksek seviye olmaktadır.Download
 • Ergo terapi
  Ergo terapi, meşguliyet terapisi ve çalışma terapisinden oluşur. Bu terapinin amacı; davranış yetilerinin kaybına neden olan psikopatolojik semptomların tedavisi, günlük yükümlülüklerin üstesinden gelme yetisinin yükseltilmesi, anlamlı serbest zaman düzenlemesi ve mesleki yaşam için önem taşıyan yeti ve yeteneklerin korunması veya tekrar kazanılmasıdır. Çalışma terapisinde, ergo terapiden farkı olarak, çalışma yaşamına başlamak veya çalışma yaşamına tekrar dönmek için belirli ve somut işlerin yapılması söz konusudur.Download
 • Sosyal terapi
  Psikoz hastalarında psikiyatrik yönetimin önemli öğelerinden biri, psikiyatrik-psikoterapisel ve genel tıbbi ve rehabilitasyon alanındaki kaynak koordinasyonu da dahil olmak üzere, bakım sistemine ulaşmaktır. Bu, sosyal terapinin görevidir. Download

Psikososyal terapi türleri

 • Sosyal yeterlilik alıştırması
  „Sosyal yeterlilik“ kavramı, bir insanın davranış olanaklarını, "sosyal becerilerini" somut davranış biçimlerine dönüştürmeyi ifade eder. Sosyal yeterlilik alıştırmasında, kişinin kendi davranış biçimini kontrol etmesi, insanlar arası ilişkileri iyileştiren davranış seçeneklerinin öğrenilmesi ve diğer insanlarla birlikte olabilme yeteneğinin yükseltilmesi söz konusudur. Bu, psikozlu insanlar için özellikle önemlidir, çünkü bu insanların çoğu sosyal ve/veya insanlar arası korkulardan muzdariptir.Download
 • Meta bilişsel alıştırma
  Meta bilişim anlamsal olarak "düşünmek üzerine düşünmek" olarak tercüme edilebilir. Sekiz alıştırma birimi (modülü) çerçevesinde katılımcılara, tek tek veya bütün olarak kuruntuya kadar varan problematik kanaatlerin gelişimini teşvik eden bilişsel sorunlar veya tek taraflı problem çözme tarzları eğlendirici biçimde gösterilir.Download
 • Sanat terapisi
  Sanat terapisi, insanın doğal yeteneklerini, kendi kendisini ayarlamasına ve iyileştirmesine yönelten sözlü olmayan bir terapidir. Çeşitli sanatsal malzeme ile "içsel tablolar", duygular, ihtiyaçlar, tasavvurlar ve deneyimlerin ifade edilme olanağı sağlanır.Download
 • CogPack
  CogPack, 64 test ve alıştırma içeren bilişsel bir alıştırma programı olup bilişsel alana ait çok sayıda seçenek, dilsel, entelektüel ve mesleki yetenek ve branş bilgisini kapsar.Download

Biyolojik terapi

 • Uykusuz bırakma terapisi (bipolar bozukluklarda)
  Uykusuz bırakma terapisi ağır bipolar depresyonlarda uygulanır ve bu konuda gerçek bir alternatiftir. Hastaların yaklaşık %50'sinde semptomlarda belirgin iyileşme görülür. Ancak terapinin başarısı genellikle kısa sürer. Bu nedenle uykusuz bırakmanın yanında ruh hali stabilizatörlü ilaç terapisinin de eşzamanlı olarak uygulanması gerekir.Download
Sayfa başına dön